Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create a Data Factory Pipeline with Copy and Hive activities

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2021

This template creates a data factory pipeline with Copy and HDInsight Hive activities.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
storageAccountResourceGroupName The resource group that contains your Azure storage account that contains the input/output data.
storageAccountName Name of the Azure storage account that contains the input/output data.
storageAccountKey Key for the Azure storage account.
blobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
inputBlobFolder The folder in the blob container that has the input file.
inputBlobName Name of the input file/blob.
ftpHost Name or IP address of FTP server.
ftpUser User account that has access to the FTP server.
ftpPassword Password for the user account that has access to the FTP server.
ftpFolderName The folder in FTP that has the input file.
ftpFileName Name of the input file in FTP.
outputBlobFolder The folder in the blob container that will hold the transformed data.
hiveScriptFolder The folder in the blob container that contains the Hive query file.
hiveScriptFile Name of the hive query (HQL) file.
sqlServerName Name of the Azure SQL Server that will hold the output/copied data.
sqlDatabaseName Name of the Azure SQL Database in the Azure SQL server.
sqlServerUserName Name of the user that has access to the Azure SQL server.
sqlServerPassword Password for the user.
targetSQLTable Table in the Azure SQL Database that will hold the copied data.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-ftp-hive-blob/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-ftp-hive-blob/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure