Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create a Data Factory, Copy from Blob to SQL with Sproc

autor: Sharon Lo
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This template creates a data factory pipeline for a copy activity from Azure Blob into an Azure SQL Database while invoking a stored procedure

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
storageAccountName Name of the Azure storage account that contains the data to be copied.
storageAccountKey Key for the Azure storage account.
sourceBlobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
sourceBlobName Name of the blob in the container that has the data to be copied to Azure SQL Database table
sqlServerName Name of the Azure SQL Server that will hold the output/copied data.
sqlDatabaseName Name of Azure SQL Database in Azure SQL server copying data to.
sqlUserID Username for access to Azure SQL Server.
sqlPassword Password for the user to Azure SQL Server.
sqlTargetTable Table in the Azure SQL Database that will hold the copied data.
sqlWriterTableType Specify a table type name to be used in the stored procedure. Copy activity makes the data being moved available in a temp table with this table type.
sqlWriterStoredProcedureName Name of the stored procedure that upserts (updates/inserts) data into the target table.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-blob-to-sql-copy-stored-proc/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-blob-to-sql-copy-stored-proc/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure