Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Custom Private DNS Zone

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2021

This template shows how to deploy a customer private DNS zone within your virtual network. It enables dynamic DNS updates and reverse DNS and gives scripts to configure both Windows and Linux clients to use the custom DNS zone name as the DNS suffix and to perform dynamic DNS updates to maintain the DNS records in the custom zone.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
virtualMachineName Virtual machine name.
dnsZoneName The private DNS suffix and zone name.
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
adminPassword The password for the Administrator account of the new VM and Domain
_artifactsLocation The location of resources, such as templates and DSC modules, that the template depends on
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
location Location for all resources

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/custom-private-dns/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/custom-private-dns/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure