Create an HPC cluster with custom compute node image

autor: Sunbin Zhu
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-08

Szacowany koszt

$0.0377000000

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

This template creates an HPC Pack cluster with the custom compute node image.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
clusterName The HPC Pack cluster name. It must be unique in the location because it is also used as the public DNS name prefix for the cluster. For example, the public DNS name is '<clustername>.westus.cloudapp.azure.com' if the resource group location is 'West US'. It must contain between 3 and 15 characters with lowercase letters and numbers, and must start with a letter.
privateDomainName The fully qualified domain name (FQDN) for the private domain forest which will be created by this template, for example 'hpc.local'.
headNodeVMSize The VM size of the head node. Note that some VM sizes in the list are only available in some particular locations. Please check the availability and the price of the VM sizes at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines before deployment.
computeNodeSourceImageVhdUri The Uri of the custom HPC Pack compute node image VHD. The image must have HPC Pack installed, i.e. it was captured from an HPC Pack compute node.
computeNodeNamePrefix The name prefix of the compute nodes. It must be no more than 12 characters, begin with a letter, and contain only letters, numbers and hyphens. For example, if 'IaaSCN-' is specified, the compute node names will be 'IaaSCN-000', 'IaaSCN-001', ...
computeNodeNumber The number of the compute nodes. All the compute nodes will be created in the storage account where the custom HPC Pack compute node image locates. It is recommended to create no more than 40 VMs in one storage account to avoid possible throttling.
computeNodeVMSize The VM size of the compute nodes. Note that some VM sizes in the list are only available in some particular locations. Please check the availability and the price of the VM sizes at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines before deployment.
adminUsername Administrator user name for the virtual machines and the Active Directory domain.
adminPassword Administrator password for the virtual machines and the Active Directory domain
headNodePostConfigScript Optional URL of a public available PowerShell script you want to run on the head node after it is configured. The script will be run as the Local System account. You can also specify arguments for the script, for example 'http://www.contoso.com/myhnpostscript.ps1 -Arg1 arg1 -Arg2 arg2'.
computeNodePostConfigScript Optional URL of a public available PowerShell script you want to run on the compute nodes after they are configured. The script will be run as the Local System account. You can also specify arguments for the script, for example 'http://www.contoso.com/mycnpostscript.ps1 -Arg1 arg1 -Arg2 arg2'.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/create-hpc-cluster-custom-image/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/create-hpc-cluster-custom-image/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure