Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create a zero touch Azure Cosmos account and Azure Web App

autor: Mark Brown
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021

This template creates an Azure Cosmos account, injects the Cosmos DB endpoint and keys into Azure Web App settings, then deploys an ASP MVC web app from GitHub.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
applicationName Application Name
location Location for all resources.
appServicePlanTier App Service Plan's pricing tier. Details at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/
appServicePlanInstances App Service Plan's instance count
repositoryUrl The URL for the GitHub repository that contains the project to deploy.
branch The branch of the GitHub repository to use.
databaseName The Cosmos DB database name.
containerName The Cosmos DB container name.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-webapp/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-webapp/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure