Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create an Azure Cosmos DB account for Gremlin API

autor: Mark Brown
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2022

This template creates an Azure Cosmos DB account for Gremlin API in two regions with one database and one graph using dedicated throughput.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
accountName Cosmos DB account name
location Location for the Cosmos DB account.
primaryRegion The primary replica region for the Cosmos DB account.
secondaryRegion The secondary replica region for the Cosmos DB account.
defaultConsistencyLevel The default consistency level of the Cosmos DB account.
maxStalenessPrefix Max stale requests. Required for BoundedStaleness. Valid ranges, Single Region: 10 to 1000,000. Multi Region: 100,000 to 2,147,483,647.
maxIntervalInSeconds Max lag time (seconds). Required for BoundedStaleness. Valid ranges, Single Region: 5 to 84,600. Multi Region: 300 to 86,400.
systemManagedFailover Enable system managed failover for regions
databaseName The name for the Gremlin database
graphName The name for the Gremlin graph
throughput Throughput for the Gremlin graph

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-gremlin/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-gremlin/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure