Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create an Azure Cosmos DB account in multiple regions

autor: Mark Brown
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2021

This template creates an Azure Cosmos DB account for any API Type with a primary and secondary region with choice of consistency level and options to enable multi-master and Failover Type.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
accountName Cosmos DB account name
location Location for the Cosmos DB account.
primaryRegion The primary replica region for the Cosmos DB account.
secondaryRegion The secondary replica region for the Cosmos DB account.
api Cosmos DB account type.
defaultConsistencyLevel The default consistency level of the Cosmos DB account.
maxStalenessPrefix Max stale requests. Required for BoundedStaleness. Valid ranges, Single Region: 10 to 1000000. Multi Region: 100000 to 1000000.
maxIntervalInSeconds Max lag time (seconds). Required for BoundedStaleness. Valid ranges, Single Region: 5 to 84600. Multi Region: 300 to 86400.
multipleWriteLocations Enable multi-master to make all regions writable.
automaticFailover Enable automatic failover for regions. Ignored when Multi-Master is enabled

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-create-multi-region-account/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-create-multi-region-account/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure