Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

autor: tw3lveparsecs
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2021

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics (bicep)

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
acrName Azure Container Registry name
location Azure Container Registry location
acrSku Azure Container Registry tier
enableSystemIdentity Enable System Assign Identity for Azure Container Registry
userAssignedIdentities The list of user identity resource ids to associate with the Azure Container Registry
enableAdminUser Enable admin user
publicNetworkAccess Enable public network access
zoneRedundancy Enable zone redundancy
ipRules The network rule set for a container registry
networkRuleBypassOptions Allow trusted Azure services to access a network restricted registry
policies Azure Container Registry policies
enableDeleteLock Enable delete lock
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.
logAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerregistry/container-registry-with-policies-and-diagnostics/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerregistry/container-registry-with-policies-and-diagnostics/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure