Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Creates a Container App within a Container App Environment.

Ostatnia aktualizacja: 11.11.2021

Create a Container App Environment with a basic Container App. It also deploys a Log Analytics Workspace to store logs.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
containerAppName Specifies the name of the container app.
containerAppEnvName Specifies the name of the container app environment.
containerAppLogAnalyticsName Specifies the name of the log analytics workspace.
location Specifies the location for all resources.
containerImage Specifies the docker container image to deploy.
targetPort Specifies the container port.
cpuCore Number of CPU cores the container can use. Can be with a maximum of two decimals.
memorySize Amount of memory (in gibibytes, GiB) allocated to the container up to 4GiB. Can be with a maximum of two decimals. Ratio with CPU cores must be equal to 2.
minReplica Minimum number of replicas that will be deployed
maxReplica Maximum number of replicas that will be deployed

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/container-app-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/container-app-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Jean-Benoit Paux