Pomiń nawigację

Deploys a 3 node Consul Cluster

autor: esell
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2018

This template deploys a 3 node Consul cluster and auto-joins the nodes via Atlas. Consul is a tool for service discovery, distributed key/value store and a bunch of other cool things. Atlas is provided by Hashicorp (makers of Consul) as a way to quickly create Consul clusters without having to manually join each node

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Admin username for VM
adminPassword Admin password for VM
vmSize Size of the Virtual Machine.
appPrefix Prefix for each component (VMs, networks, etc)
existingAtlasToken Your existing access token from Atlas
existingAtlasInfraName The name of your existing infrastructure in Atlas (username/infraName)
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/consul-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/consul-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure