The Azure Quickstart templates are currently available in English

Cloudera Cluster

autor: Jason Wang
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2018

This template deploys a multi VM Cloudera cluster, with one node running Cloudera Manager, two name nodes, and N data nodes.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Admin user name for the VMs
adminPassword Admin password for the VMs (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
cmUsername User name for the Cloudera Manager
cmPassword password for the Cloudera Manager (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
dnsNamePrefix Unique public DNS name where the VMs will be exposed
masterStorageAccountType The type of the Storage Account to be created for master nodes (defaults to Premium_LRS)
workerStorageAccountType The type of the Storage Account to be created for worker nodes (defaults to Standard_LRS)
virtualNetworkName The name of the virtual network provisioned for the deployment
vnetNewOrExisting Indicator for new or exiting Virtual Network
virtualNetworkRGName Resource Group Name for Vnet. For new VNet leave it empty, otherwise type in existing resource group name
subnetName Subnet name for the virtual network where resources will be provisioned
addressPrefix Virtual Network address CIDR
subnetPrefix CIDR for the subnet where VMs will be placed
masterNodeIPAddress IP address for the first master
dataNodeIPOffSetFromMaster IP address from the master node, for example if the first master is 10.1.1.1, then the first dataNode would be 10.1.1.11
tshirtSize T-shirt size of the Cloudera cluster (Eval, Prod)
numberOfDataNodes Number of data nodes for Prod (defaults to 3)
vmSize The size of the VMs deployed in the cluster (defaults to Standard_DS14)
vmImage The OS VM Image (defaults to ClouderaCentOS6_7)
company Your Company
emailAddress your email
businessPhone your business phone number
firstName Your FirstName
lastName Your LastName
jobRole Job Role
jobFunction Job Function

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/cloudera-on-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/cloudera-on-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Jason Wang