Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Azure Cloud Shell - VNet

Ostatnia aktualizacja: 10.05.2022

This template deploys Azure Cloud Shell resources into an Azure virtual network.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
existingVNETName Name of the existing VNET to inject Cloud Shell into.
relayNamespaceName Name of Azure Relay Namespace.
azureContainerInstanceOID Object Id of Azure Container Instance Service Principal. We have to grant this permission to create hybrid connections in the Azure Relay you specify. To get it: Get-AzADServicePrincipal -DisplayNameBeginsWith 'Azure Container Instance'
containerSubnetName Name of the subnet to use for cloud shell containers.
containerSubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for cloud shell. e.g. 10.0.1.0/26
relaySubnetName Name of the subnet to use for private link of relay namespace.
relaySubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for relay. e.g. 10.0.2.0/26
storageSubnetName Name of the subnet to use for storage account.
storageSubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for storage. e.g. 10.0.3.0/26
privateEndpointName Name of Private Endpoint for Azure Relay.
tagName Name of the resource tag.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/cloud-shell-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/cloud-shell-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Danny Maertens