Pomiń nawigację

Cisco Cloud Services Router 1000v - Existing VirtualNetwork

autor: Brian Moore
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2016

This deployment creates a CSR with 2 NICs, placed in an existing virtualNetwork. The virutal network must have at least 2 subnets. User defined routes are created on the subnets to ensure the CSR is used as the default gateway for virtual machines in the private subnet. Finally, the IP Forwarding flag is set on Azure to allow the CSR to properly pass traffic. To deploy this template to Azure Government, go to the Quickstart repository via the Browse on GitHub button.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
virtualNetworkResourceGroupName Name of the resource group that contains the existing virutal network.
virtualNetworkName Name of the existing virutal network the router will be deployed to.
subnet1Name Name of the first subnet.
subnet2Name Name of the second subnet.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/cisco-csr-1000v-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/cisco-csr-1000v-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure