Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Chef with JSON parameters on Ubuntu/Centos

autor: KundanaP
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021

Deploy an Ubuntu/Centos VM With Chef with JSON parameters

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmDnsName DNS name for the VM
adminUsername Admin user name for the Virtual Machines
osType The type of the operating system you want to deploy.
vmSize VM Size
chef_node_name The name for the node (VM) in the Chef Organization
chef_server_url Organization URL for the Chef Server. Example https://ChefServerDnsName.cloudapp.net/organizations/Orgname
validation_client_name Validator key name for the organization. Example : MyOrg-validator
runlist Optional Run List to Execute
validation_key JSON Escaped Validation Key
validation_key_format Format in which Validation Key is given. e.g. plaintext, base64encoded
secret Encrypted Data bag secret
chef_service_interval Frequency(in minutes) at which the chef-service runs.
bootstrap_version Chef Client Version
bootstrap_channel Release channel for Chef Client Version
daemon Daemon option is only for Windows. Allowed values: none/service/task
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-json-parameters-linux-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-json-parameters-linux-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure