Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Chef Backend High-Availability Cluster

autor: Greg Oliver
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This template creates a chef-backend cluster with front-end nodes attached

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
_secretsLocation URL of the Standard storage account blob container to receive shared secrets and config files. (ie. https://mystandardstorage.blob.core.windows.net/artifactsfolder )
_secretsLocationSasToken Generated Shared Acccess Signature token to access _secretsLocation
adminUsername Administrator username on all VMs
chefBEType Chef BE VM Storage Type must match chefBEvmSize
chefBEvmSize Chef BE VM Size must match chefBEType
chefDNSName DNS name used for public IP addresses and as base for naming other resources. Must be globally unique and 3 to 61 characters long.
chefFEType Chef FE VM Storage Type must match chefFEvmSize
chefFEvmSize Chef FE VM Size must match chefFEType
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
storageURL URL for Azure Storage should need changing for regional only
ubuntuVersion Ubuntu version

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-ha-cluster/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-ha-cluster/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure