Pomiń nawigację

Chef Automate (HA)

Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017

A template to deploy Chef Server in a High Availability mode, plus Chef Automate

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
objectId Object Id of the AAD user or service principal that will have access to the vault. Available from the Get-AzureRMADUser or the Get-AzureRMADServicePrincipal cmdlets
vaultSku SKU for the vault
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
vmSize size of the Virtual Machine.
chefServerDnsPrefix dens name for chef server
chefAutomateDnsPrefix chef automate dns name
firstName administrator user for chef automate
lastName administrator user for chef automate
emailId emaild for chef automate
organizationName Organization name for chef automate
appID servicePrinciple
password password
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/chef-automate-ha/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/chef-automate-ha/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Stuart Preston