Pomiń nawigację

Deploy a CentOS VM with Singularity installed

Ostatnia aktualizacja: 07.07.2017

This template allows you to deploy a CentOS VM with Singularity installed, using the latest patched version of CentOS and version 2.3.1 of Singularity (by default). This will deploy an A8 size VM in the resource group location and return the FQDN of the VM.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
centOSVersion The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Centos version, specifically for HPC.
singularityVersion The version of Singularity to install on the VM
vmSize The size of the VM to create
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The SAS Token required to access _artifactsLocation; this is stored on GitHub by default, so no SAS token is required
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/centos-singularity/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/centos-singularity/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure