Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a CDN Endpoint with UrlSigning action

autor: gball14
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2021

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also configures rules engine UrlSigning action for default and override parameters.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
profileName Name of the CDN Profile
endpointName Name of the CDN Endpoint
originUrl Url of the origin
urlSigningKeysSubId Subscription Id of UrlSigning Keys
urlSigningKeysResourceGroup Resourcegroup of UrlSigning Keys
urlSigningKeysVaultName Keyvault of UrlSigning Keys
urlSigningKeysSecret1Name UrlSigning keys secret1 Name
urlSigningKeysSecret1Version UrlSigning keys secret1 version
urlSigningKeysSecret2Name UrlSigning keys secret2 Name
urlSigningKeysSecret2Version UrlSigning keys secret2 version
CDNSku CDN SKU names
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-with-ruleseengine-urlsigning/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-with-ruleseengine-urlsigning/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure