Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

BOSH Setup

autor: Bin Xia
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2021

This template helps you setup a development environment where you can deploy BOSH and Cloud Foundry.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmName name of the vm, will be used as DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine
ubuntuOSVersion OS version of Ubuntu
adminUsername User name for the Virtual Machine
sshKeyData Please copy the content of your SSH RSA public key and paste it here. You can use "ssh-keygen -t rsa -b 2048" to generate your SSH key pairs.
storageAccountKind Storage Account Kind. Choose v1 for Storage (general purpose v1) and v2 for StorageV2 (general purpose v2)
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
environment Different environments in Azure. Choose AzureCloud for Global Azure, choose AzureChinaCloud for Azure China Cloud, choose AzureUSGovernment for Azure Government, choose AzureGermanCloud for German cloud.
servicePrincipalType Service principal supports two types: with a password or with a certificate
tenantID Tenant ID
clientID Client ID or application ID
clientSecret Password of the service principal. See https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/create-an-azure-service-principal-azure-cli?toc=%2Fazure%2Fazure-resource-manager%2Ftoc.json&view=azure-cli-latest#create-a-service-principal-for-your-application
storageAccountKey Access key of the storage account
certificate Base64-encoded Certificate of the service principal. You can run "cat <PATH_TO_YOUR_PEM_CERTIFICATE> | base64 -w 0", and input the result. See https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/create-an-azure-service-principal-azure-cli?toc=%2Fazure%2Fazure-resource-manager%2Ftoc.json&view=azure-cli-latest#create-a-service-principal-for-your-application
azureStackDomain Azure Stack deployment domain. Please check https://github.com/cloudfoundry/bosh-azure-cpi-release/tree/master/docs/advanced/azure-stack.
azureStackResource Azure Stack Active Directory Service Endpoint Resource ID. Please check https://github.com/cloudfoundry/bosh-azure-cpi-release/tree/master/docs/advanced/azure-stack.
azureStackAuthentication Azure Stack Authentication. Please check https://github.com/cloudfoundry/bosh-azure-cpi-release/tree/master/docs/advanced/azure-stack.
azureStackCARootCertificate Azure Stack CA root certificate, which is base64 encoded. Get the Azure Stack CA root certificate from the Azure Stack operator, run "cat <PATH_TO_YOUR_PEM_CERTIFICATE> | base64 -w 0", and input the result. If not provided, "/var/lib/waagent/Certificates.pem" will be used. Please check https://github.com/cloudfoundry/bosh-azure-cpi-release/tree/master/docs/advanced/azure-stack#azure-stack-properties.
loadBalancerSku The sku of the load balancer to be used. Note: Standard Sku LB is not supported in Azure Stack and Azure China Cloud.
useAvailabilityZones The flag to enable availability zones in cloud config
autoDeployBosh The flag allowing to deploy BOSH director automatically or not
boshVmSize Please check if the region support this VM size https://azure.microsoft.com/en-us/regions/#services. For more information about virtual machine sizes, see https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-linux-sizes/
boshLogLevel The log level for Bosh
autoDeployCloudFoundry The flag allowing to deploy Cloud Foundry automatically or not
cloudFoundrySystemDomain The Cloud Foundry system domain. If not specified, a xip.io domain will be used.
coreUriAzure Core URI used for the endpoints within Azure Cloud
vmSize Size of the VM
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/bosh/bosh-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/bosh/bosh-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure