BOSH Setup

autor: Bin Xia
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-02

Szacowany koszt

$52.2177000000

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

This template helps you setup a development environment where you can deploy BOSH and Cloud Foundry.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmName name of the vm, will be used as DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine
adminUsername User name for the Virtual Machine
sshKeyData Please copy the content of your SSH RSA public key and paste it here. You can use "ssh-keygen -t rsa -b 2048" to generate your SSH key pairs.
environment Different environments in Azure. Choose AzureCloud for Global Azure, choose AzureChinaCloud for Azure China Cloud, choose AzureUSGovernment for Azure Government, choose AzureGermanCloud for German cloud.
tenantID ID of the tenant. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientID ID of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientSecret secret of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
autoDeployBosh The flag allowing to deploy Bosh automatically or not
boshVmSize Please check if the region support this VM size https://azure.microsoft.com/en-us/regions/#services. For more information about virtual machine sizes, see https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-linux-sizes/
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.

Korzystanie z szablonu

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/bosh-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure
Wiersz polecenia
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/bosh-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure