Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

BOSH CF Cross Region

autor: Rita Zhang
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This template helps you setup the resources needed to deploy BOSH and Cloud Foundry across two regions on Azure.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmName name of the vm, will be used as DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine
adminUsername User name for the Virtual Machine
sshKeyData Please copy the content of your SSH RSA public key and paste it here. You can use "ssh-keygen -t rsa -b 2048" to generate your SSH key pairs.
environment AzureCloud is Global Azure
tenantID ID of the tenant. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientID ID of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientSecret secret of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
autoDeployBosh The flag that enables automatic deployment of Bosh
primaryLocation The primary location to provision resources for Bosh and CF
secondaryLocation The secondary location to provision resources for Bosh and CF
vpnGwSharedKey Please provide a shared key for the VPN gateway. This field should not be blank.
systemdomain Domain name used for Cloud Foundry system domain
dbendpoint Database host endpoint that has ccdb and uaadb provisioned with default admin account used in this template
nfsendpoint NFS endpoint for Cloud Foundry

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/bosh/bosh-cf-crossregion/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/bosh/bosh-cf-crossregion/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure