Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Blockchain Service

autor: Lee Stott
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

This template deploys a Azure Blockchain Service, that currently provides support for the Ethereum Quorum ledger using the IBFT consensus mechanism.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
bcMemberName Azure Blockchain Service member name. The blockchain member name must be unique and can only contain lowercase letters and numbers. The first character must be a letter. The value must be between 2 and 20 characters long.
consortiumName Consortium name. The new consortium name must be unique.
memberPassword The password for the member's default transaction node. Use the password for basic authentication when connecting to blockchain member's default transaction node public endpoint. The password must have 3 of the following: 1 lower case character, 1 upper case character, 1 number, and 1 special character that is not '#', '`', '*', '"', ''', '-', '%',' ' or ';'.
consortiumManagementAccountPassword The consortium management account password is used to encrypt the private key for the Ethereum account that is created for your member. You use the member account and member account password for consortium management. The password must have 3 of the following: 1 lower case character, 1 upper case character, 1 number, and 1 special character that is not '#', '`', '*', '"', ''', '-', '%',' ' or ';'.
skuTier Use Basic or Standard. Use the Basic tier for development, testing, and proof of concepts. Use the Standard tier for production grade deployments. You should also use the Standard tier if you are using Blockchain Data Manager or sending a high volume of private transactions. Changing the pricing tier between basic and standard after member creation is not supported.
skuName Use S0 for Standard and B0 for Basic.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.blockchain/blockchain-asaservice/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.blockchain/blockchain-asaservice/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure