Bitcore Node and Utilities for Bitcoin on CentOS VM

Ostatnia aktualizacja: 2016-01-21

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy a Bitcore Node instance with the complete set of Bitcoin utilities. The deployment template creates a CentOS VM, installs Bitcore and provides a simple bitcored executable. With this template, you will be running a full node on the Bitcoin network as well as a block explorer called Insight.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmDnsPrefix This is the unique DNS name of the for the public IP for your VM
adminUsername This is the username you wish to assign to your VMs admin account
adminPassword This is the password you wish to assign to your VMs admin account
vmSize Size of VM
sizeOfEachDataDiskInGB Size of each data disk in GB

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/bitcore-centos-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/bitcore-centos-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure