Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Barracuda Web Application Firewall with Backend IIS Servers

autor: Amit Malik
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2021

This Azure quickstart template deploys a Barracuda Web Application Firewall Solution on Azure with required number of backend Windows 2012 based IIS Web Servers.Templates includes latest Barracuda WAF with Pay as you go license and latest Windows 2012 R2 Azure Image for IIS.The Barracuda Web Application Firewall inspects inbound web traffic and blocks SQL injections, Cross-Site Scripting, malware uploads & application DDoS and other attacks targeted at your web applications. One External LB is deployed with NAT rules to enable Remote desktop access to backend web servers. Please follow post deployment configuration guide available in GitHub template directory to learn more about post deployment steps related to Barracuda web application firewall and web applications publishing.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Username for the virtual machines
adminPassword Password for Barracuda WAF Admin Interface and Backend Web Servers(Min Length: 12)
webVmCount Number of backend Web servers to be deployed
remoteAllowedCIDR Enter Public IP CIDR to allow for accessing the deployment.Enter in 0.0.0.0/0 format. You can always modify these later in NSG Settings
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.Leave blank if unsure
location Location for all resources.
bwafVmSize Default VM Size
webVmSize Default VM Size

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/barracuda/barracuda-waf-iis/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/barracuda/barracuda-waf-iis/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Amit Malik