Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Logic App to email detailed backup reports

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Create a Logic App to send reports on backup instances, usage, jobs, policies, policy adherence, and optimization opportunities via email.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
logicAppName Name of the Logic App to be created.
location Azure region in which the Logic App should be created.
logicAppWorkspace Name of the existing Log Analytics workspace that the Logic App should connect to. Note that the Logic App connects to a single workspace, but can query data across multiple workspaces. Use the 'Workspaces To Query' parameter to specify the list of workspaces that the Logic App should query data from.
workspaceSubscriptionId Subscription Id of the existing Log Analytics workspace that the Logic App should connect to.
workspaceResourceGroup Resource Group name of the existing Log Analytics workspace that the Logic App should connect to.
workspacesToQuery List of workspaces that the Logic App should query data from. Should be a comma-separated array of values of the format ['/subscriptions/{subscriptionId1}/resourceGroups/{resourceGroupName1}/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/{workspaceName1}','/subscriptions/{subscriptionId2}/resourceGroups/{resourceGroupName2}/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/{workspaceName2}']
emailFrequency Frequency at whch emails should be received by the recipient(s). Select 'Day' for sending emails once a day, 'Week' for sending emails once a week, or 'Month' for sending emails once a month.
recipientEmailId Email id of the recipient(s). To specify multiple email ids, use a semicolon-separated list.
startDate Start Date and Time (in UTC) of the data to be queried by the Logic App. Use yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ format.
endDate End Date and Time (in UTC) of the data to be queried by the Logic App. Use yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ format.
vaultSubscriptionListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of subscriptions in which Recovery Services vaults exist. Should be of the format '{subscriptionId1},{subscriptionId2},..'. Default value is '*', which enables the Logic App to query data across all backup subscriptions that are sending data to the specified Log Analytics workspaces.
vaultLocationListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of regions in which Recovery Services vaults exist. Should be of the format 'location1,location2,..' (eg. eastus,westus). Default value is '*', which enables the Logic App to query data for vaults across all Azure regions in the specified subscriptions.
vaultListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of Recovery Services vaults. Should be of the format 'vaultname1,vaultname2,..'. Default value is '*', which enables the Logic App to query data for all vaults in the specified subscriptions and locations.
backupSolutionListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of Azure Backup solutions being used in your environment. Should be of the format 'solution1,solution2,..' (eg. Azure VM Backup,SQL in Azure VM Backup,DPM). Default value is '*', which enables the Logic App to query data across all Azure Backup solutions being used.
excludeLegacyEvent Selecting 'true' enables the Logic App to avoid querying data that is sent to the legacy Azure Diagnostics table in the Log Analytics workspace(s). Excluding the legacy table improves query performance time.
dailyRPRetentionFilter For the grid 'Backup Instances with large retention duration' that is exported by the Logic App, you can use this parameter to display only those backup instances whose configured retention duration for daily retention points is greater than the value specified in this parameter. To display all backup instances irrespective of their daily retention point duration, use the value -1.
weeklyRPRetentionFilter For the grid 'Backup Instances with large retention duration' that is exported by the Logic App, you can use this parameter to display only those backup instances whose configured retention duration for weekly retention points is greater than the value specified in this parameter. To display all backup instances irrespective of their weekly retention point duration, use the value -1.
monthlyRPRetentionFilter For the grid 'Backup Instances with large retention duration' that is exported by the Logic App, you can use this parameter to display only those backup instances whose configured retention duration for monthly retention points is greater than the value specified in this parameter. To display all backup instances irrespective of their monthly retention point duration, use the value -1.
yearlyRPRetentionFilter For the grid 'Backup Instances with large retention duration' that is exported by the Logic App, you can use this parameter to display only those backup instances whose configured retention duration for yearly retention points is greater than the value specified in this parameter. To display all backup instances irrespective of their yearly retention point duration, use the value -1.
aggregationType Use to specify the granularity at which data is sampled in the case of trend graphs.
resourceTags Tags to be assigned to the Logic App and the API connection resources.
emailSubject Subject of the email to be received by the recipient(s).

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/backup-all-tabs-report/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/backup-all-tabs-report/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure