Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create a sandbox setup of Azure Firewall with Zones

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2022

This template creates a virtual network with three subnets (server subnet, jumpbox subnet, and Azure Firewall subnet), a jumpbox VM with public IP, A server VM, UDR route to point to Azure Firewall for the ServerSubnet,an Azure Firewall with one or more Public IP addresses, one sample application rule, and one sample network rule and Azure Firewall in Availability Zones 1, 2, and 3.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
virtualNetworkName virtual network name
location Location for all resources.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
availabilityZones Availability zone numbers e.g. 1,2,3.
numberOfFirewallPublicIPAddresses Number of public IP addresses for the Azure Firewall
jumpBoxSize Size of the virtual machine.
serverSize Size of the virtual machine.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azurefirewall-with-zones-sandbox/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azurefirewall-with-zones-sandbox/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Madhusudhan Ravi