Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploy SQL Managed Instance with Networking

autor: John Scott
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021

Deploy UDR and NSG to support Azure SQL Managed Instance and deploy the Managed Instance

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location for all resources
vnetResourceName The name of the vnet
managedInstanceSubnetName Managed Instance Subnet name
sqlManagedInstanceName Name of the Azure SQL Managed Instance - must be globally unique, contain only lowercase letters, numbers and '-'
sqlManagedInstanceAdminLogin Admin user for Managed Instance
sqlManagedInstancePassword Admin user password - must be 16-128 characters, must contain 3 of uppercase, lowercase, numbers and non-alphanumeric characters, and cannot contain all or part of the login name
sqlManagedInstance-storageSizeInGB Amount of Storage in GB for this instance
sqlManagedInstance-vCores Number of vCores for this instance
sqlManagedInstance-licenseType Type of license: BasePrice (BYOL) or LicenceIncluded
sqlManagedInstance-skuName SKU NAME (GP_Gen4, GP_Gen5, BC_GEN5)
sqlManagedInstance-skuEdition SKU Edition (GeneralPurpose, BusinessCritical)
sqlManagedInstance-hardwareFamily Hardware family (Gen4, Gen5)
sqlManagedInstance-collation SQL Collation
tags Tags for the Managed Instance SQL resource.
_artifactsLocation The location of resources, such as templates and DSC modules, that the template depends on
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
vnetAddressRange Address range for the virtual network in CIDR notation
managedInstanceNSGName Name of the Managed Instance NSG
managedInstanceRouteTableName Name of the Managed Instance Route Table
managedInstanceSubnetAddressRange Managed Instance Subnet range
miManagementIps List of MI management IP ranges

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-sql-managed-instance/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-sql-managed-instance/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od John Scott