Pomiń nawigację

Azure Resource Optimization (ARO) Toolkit

Ostatnia aktualizacja: 29.06.2017

Azure Automation account with preconfigured runbooks and schedules you can utilize on your subscription to start saving money

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
newGuid Enter new GUID, you can generate one from Powershell using new-guid or get one from this site: <a target=new href=https://guidgenerator.com/online-guid-generator.aspx>GUID Generator</a>
automationAccountName Assign a name for the Automation account of your choosing. Must be a unique name as Azure Automation accounts are FQDNs
automationRegion Specify the region for your Automation account
azureAdmin Enter your service admin user, ex: serviceaccount@microsoft.com. Must be owner on the subscription you're deploying to during template deployment.
azureAdminPwd Enter the password for the service admin user. The pwd is encrypted during runtime and in the Automation assets
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azure-resource-optimization-toolkit/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azure-resource-optimization-toolkit/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure