Pomiń nawigację

Enterprise Governance-AppService, SQL DB, AD, OMS, Runbooks

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016

Cloud adoption for an Enterprise, small or large, require responsible and efficient governance models to derive value from their cloud deployments. CloudWise (a code-name for the solution), is a composite solution available from Azure Partner QuickStarts, is an adoption enabler for Customers, System Integrators and Partners alike, that delivers a self-serviceable, automated governance and operations solution, focused on Optimizing Your Costs, Improve Your Application(s) Reliability, Reducing Business Risk. The solution highlights the core governance pillars of Visibility and Control.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
skuName Describes plan's pricing tier and instance size. Check details at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/
skuCapacity Describes plan's instance count
sqlAdministratorLogin The account name to use for the database server administrator.
sqlAdministratorLoginPassword The password to use for the database server administrator.
omsWorkspaceName Provide the OMS Workspace Name.
automationAccountName Provide the name of an existing Automation Account with SPN.
automationRegion Location of the existing Automation Account.
omsRegion Location of the OMS regions.
_artifactsLocation Publicly accessible location of all deployment artifacts.
_artifactsLocationSasToken Reserved for deploying using Visual Studio. Please keep it as an empty string
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azure-governance-operations-automation/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azure-governance-operations-automation/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Gururaj Pandurangi