Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Migrate to Azure SQL database using Azure DMS

autor: Ashish Shinde
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2021

The Azure Database Migration Service (DMS) is designed to streamline the process of migrating on-premises databases to Azure. DMS will simplify the migration of existing on-premises SQL Server and Oracle databases to Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance or Microsoft SQL Server in an Azure Virtual Machine. This template would deploy an instance of Azure Database Migration service, an Azure VM with SQL server installed on it which will act as a Source server with pre created database on it and a Target Azure SQL DB server which will have a pre-created schema of the database to be migrated from Source to Target server. The template will also deploy the required resources like NIC, vnet etc for supporting the Source VM, DMS service and Target server.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location where the resources will be deployed.
createPublicIP Do you want to create a public IP address for the source server?
sourceWindowsAdminUserName Windows Authentication user name for the source server
sourceWindowsAdminPassword Windows Authentication password for the source server
sourceSqlAuthenticationPassword Sql Authentication password for the source server (User name will be same as Windows Auth)
vmSize Source VM size
targetSqlDbAdministratorLogin Administrator User name for the Target Azure SQL DB Server.
targetSqlDbAdministratorPassword Administrator Password for the Target Azure SQL DB Server.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datamigration/azure-database-migration-service/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datamigration/azure-database-migration-service/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure