Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create VNet with two Subnets, local network, and gateway

autor: Telmo Sampaio
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This template creates a VNet, 2 subnets, and a gateway

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
localGatewayName Name for gateway connected to other VNet/on-prem network
localGatewayIpAddress Public IP address for the gateway to connect to (from other VNet/on-prem)
localGatewayAddressPrefix CIDR block for remote network
virtualNetworkName Name for new virtual network
addressPrefix Name for new virtual network
subnet1Name Name for VM subnet in the new VNet
gatewaySubnet Name for gateway subnet in new VNet
subnet1Prefix CIDR block for VM subnet
gatewaySubnetPrefix CIDR block for gateway subnet
gatewayPublicIPName Name for public IP object used for the new gateway
gatewayName Name for the new gateway
location Location where resources reside.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-asm-s2s/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-asm-s2s/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Telmo Sampaio