Pomiń nawigację

Apprenda 6.0 Single Node

autor: Chris Dutra
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016

This is the express version of Apprenda, with a single Windows VM.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
platformAdminFirstName This is the first name of the platform administrator.
platformAdminLastName This is the last name of the platform administrator
platformAdminEmailAddress This is the email address of the platform administrator. This will be used to log in.
platformAdminPassword This is the password of the platform administrator. This will be used to log in.
newStorageAccountName This is the name of the storage account the user will place their VMs.
adminUsername This is the username of the administrative account.
adminPassword This is the password of the administrative account.
storageAccountType Storage Account type
vmSize The size of the virtual machine.
vmName This is the name of the virtual machine.
virtualNetworkName This is the name of the virtual network.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/apprenda60-express/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/apprenda60-express/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Chris Dutra