Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create an Application Gateway

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

This template deploys an Application Gateway with enhanced probe functionality.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
addressPrefix Address prefix for the Virtual Network
subnetPrefix Subnet prefix
applicationGatewaySize application gateway size
capacity Number of instances
backend1 Backend 1
probeEnabled Probe Enabled
healthyStatusCodes Status codes for which the backend is healthy.
probeProtocol Probe protocol to use.
probeHost Host header to send to the backend.
probePath Path invoked on the backend.
probeIntervalInSeconds Interval between probes in seconds.
probeTimeoutInSeconds Timeout of a probe request in seconds.
probeUnhealthyThreshold Maximum number of probe attempts until a backend is marked unhealthy.
probePickHostNameFromBackendHttpSettings If set to true the host will be taken from the BackendHttpSettings or the backend address if BackendHttpSettings does not specify a custom host header.
probeMinServersAvailable Minimum number of servers that are kept in healthy state regardless of probe results.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-probe/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-probe/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure