Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Application Gateway Log Analyzer using GoAccess

autor: rajajip
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an Azure Application Gateway Log Analyzer using GoAccess. The deployment template creates an Ubuntu VM, installs Application Gateway Log Processor, GoAccess, Apache WebServer and configures it to analyze Azure Application Gateway access logs.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Username you want to use for the VM the template creates
vmSize Size of the VM
dnsNameForPublicIP The DNS name (prefix) you want to use for the VM to map against its public IP
appGwAccessLogsBlobSasUri The SAS URL connection string for the storage account blog where your Application Gateway Access Logs are stored
filterRegexForAppGwAccessLogs A regex to use to filter the Application Gateway Access Logs to a specific subset. For example, if you have multiple application gateways publishing logs to the same storage account blob, and you only want GoAccess to surface traffic stats for say one of the Application Gateways, you can provide a regex for this field to filter to just that instance.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/application-gateway-logviewer-goaccess/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/application-gateway-logviewer-goaccess/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure