App Service Environment with Plan and Logic App

autor: yossidahan
Ostatnia aktualizacja: 2015-05-22

This template creates an ASE on a pre-existing VNET based and then creates an AppService plan allowing deployment of Web, API, Mobile and Logic apps onto a VNET hosted AppsServices instance

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
environmentName The name to use for the new AppService Environment
ipSslAddressCount The number of IP Addresses to create for the environment
worker1Size The size of VM to use for Worker Pool 1
worker1count The number of VM to use for Worker Pool 1
worker2Size The size of VM to use for Worker Pool 2
worker2count The number of VM to use for Worker Pool 2
frontendSize The size of VM to use for FrontEnd Pool
frontendCount The number of VM to use for FrontEnd Pool
worker3Size The size of VM to use for Worker Pool 3
worker3count The number of VM to use for Worker Pool 3
vnetName The name of the VNET onto which to deploy the environment
vnetResourceGroupName The name of the Resource Group to which the VNET has been deployed
subnetName The name of the Subnet onto which to deploy the environment
serverFarmName The name of the AppService Plan to create
serverFarmSKU The SKU of the AppService Plan to create
serverFarmWorkerSize The size of the AppService Plan worker VMs
logicAppName The name of the Logic App to create

Korzystanie z szablonu

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/app-service-environment-serviceplan-logicapp/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure
Wiersz polecenia
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/app-service-environment-serviceplan-logicapp/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure