Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create and assign a standard App Service Certificate

autor: Ashish Kurmi
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021

Creates a standard App Service Certificate, verifies it using an App service App and creates SSL bindings once the certificate is ready

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
certificateOrderName Name of the App Service Certificate
productType App Service Certificate type
existingKeyVaultId Existing Key Vault resource Id that already has access policies to allow Microsoft.CertificateRegistration and Microsoft.Web RPs to perform required operations on secret (Checkout README.md for more information)
existingAppName Existing App name to use for verification and assignment. This App should have the domain assigned as a custom domain
rootHostname Hostname for App Service Certificate. The root and www subdomain should be assigned to the Web App as custom domains
existingAppLocation App location
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/app-service-certificate-standard/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/app-service-certificate-standard/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure