Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

App Configuration

autor: Mary McCready
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

This template references existing key-value configurations from an existing config store and uses retrieved values to set properties of the resources the template creates.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Specify the locations for all resources.
adminUsername Specify the virtual machine admin user name.
adminPassword Specify the virtual machine admin password.
domainNameLabel Specify the DNS label for the virtual machine public IP address. It must be lowercase. It should match the following regular expression, or it will raise an error: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
vmSize Specify the size of the VM.
storageAccountName Specify the storage account name.
appConfigStoreResourceGroup Name of the resource group for the app config store.
appConfigStoreName App configuration store name.
vmSkuKey Specify the name of the key in the app config store for the VM windows sku.
diskSizeKey Specify the name of the key in the app config store for the VM disk size

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure