Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

App Configuration

autor: ZhijunZhao
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2022

This template creates a new Azure App Configuration store with two key-values.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
configStoreName Specifies the name of the App Configuration store.
location Specifies the Azure location where the app configuration store should be created.
keyValueNames Specifies the names of the key-value resources. The name is a combination of key and label with $ as delimiter. The label is optional.
keyValueValues Specifies the values of the key-value resources. It's optional
contentType Specifies the content type of the key-value resources. For feature flag, the value should be application/vnd.microsoft.appconfig.ff+json;charset=utf-8. For Key Value reference, the value should be application/vnd.microsoft.appconfig.keyvaultref+json;charset=utf-8. Otherwise, it's optional.
tags Adds tags for the key-value resources. It's optional

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration-store-kv/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration-store-kv/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure