Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create an API Management service with SSL from KeyVault

autor: Samir Solanki
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2021

This template deploys an API Management service configured with User Assigned Identity. It uses this identity to fetch SSL certificate from KeyVault and keeps it updated by checking every 4 hours.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
apiManagementServiceName Name of the API Management Service to provision
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
location Location for all resources.
keyVaultName Name of the KeyVault to provision
sslCertValue The base64 encoded SSL certificate in PFX format to be stored in Key Vault. CN and SAN must match the custom hostname of API Management Service.
gatewayCustomHostname Name of the gateway custom hostname

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-key-vault-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-key-vault-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure