Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create API Management in Internal VNet with App Gateway

autor: Kyle Burns
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2021

This template demonstrates how to Create a instance of Azure API Management on a private network protected by Azure Application Gateway.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
base-name This will be used to derive names for all of your resources
log-analytics-workspace-id The resource ID for an existing Log Analytics workspace
location Location in which resources will be created
apim-sku The edition of Azure API Management to use. This must be an edition that supports VNET Integration. This selection can have a significant impact on consumption cost and 'Developer' is recommended for non-production use.
apim-capacity The number of Azure API Management capacity units to provision. For Developer edition, this must equal 1.
app-gateway-capacity The number of Azure Application Gateway capacity units to provision. This setting has a direct impact on consumption cost and is recommended to be left at the default value of 1
vnet-address-prefix The address space (in CIDR notation) to use for the VNET to be deployed in this solution. If integrating with other networked components, there should be no overlap in address space.
app-gateway-subnet-prefix The address space (in CIDR notation) to use for the subnet to be used by Azure Application Gateway. Must be contained in the VNET address space.
apim-subnet-prefix The address space (in CIDR notation) to use for the subnet to be used by Azure API Management. Must be contained in the VNET address space.
apim-publisher-name Descriptive name for publisher to be used in the portal
apim-publisher-email Email adddress associated with publisher

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-internal-vnet-application-gateway/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-internal-vnet-application-gateway/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure