Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploy API Management in external VNet with public IP

autor: Samir Solanki
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2022

This template demonstrates how to create an instance of Azure API Management in the Premium tier within your virtual network's subnet in external mode and configure recommended NSG rules on the subnet. The instance is deployed to two availability zones. The template also configures a public IP address from your subscription.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service. This should be a multiple of the number of availability zones getting deployed.
virtualNetworkName Virtual network name
virtualNetworkAddressPrefix Address prefix
subnetPrefix Subnet prefix
subnetName Subnet name
apimSubnetServiceEndpoints Service endpoints enabled on the API Management subnet
location Azure region where the resources will be deployed
availabilityZones Numbers for availability zones, for example, 1,2,3.
publicIpName Name for the public IP address used to access the API Management service.
publicIpSku SKU for the public IP address used to access the API Management service.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the public IP address used to access the API Management service. Standard SKU public IP requires `Static` allocation.
dnsLabelPrefix Unique DNS name for the public IP address used to access the API management service.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-external-vnet-publicip/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-external-vnet-publicip/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure