Setup Ansible to efficiently manage N Linux VMs

autor: Gonzalo
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-23

Szacowany koszt

$76.9980000000

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

This advanced template deploys N Linux VMs ( Ubuntu) and it configures Ansible so you can easily manage all the VMS from the Ansible Controller VM. Additionally, it will execute an ansible Playbook that creates a RAID with all the available data disks. Don't suffer more pain configuring and managing all your VMs , just use Ansible! Ansible is a very powerful masterless configuration management system based on SSH. Do you need 1 or 10 or 100 VMs? It won't make any difference with Ansible playbooks, just apply consistent configuration to all your VMS

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
storageAccountType Storage account Type. Standard_LRS or Premium_LRS
vmSize VM Size, for Premium Storage specify DS VMs.
vmSizeDataDisks Data disks Size in GBs
linuxFileSystem Linux File system
serversRole Servers role, for instance webtier, database.A tag will be created with the provided value
serversPurpose Servers purpose, for instance development, test, pre-production, production. A tag will be created with the provided value
numberOfVms Number of VMs. The template will create N number of identical VMs
adminUsername Admin user name
adminPassword Admin password
sshKeyData ssh public key for the admin user
sshStorageAccountName Private storage account name in which you are storing your ssh certificates
sshStorageAccountKey Private storage account key in which you are storing your ssh certificates
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
publicIPType Public facing IP Type.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/ansible-advancedlinux/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/ansible-advancedlinux/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure