Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create new ANF resource with SMB volume

autor: Adel Ghabboun
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021

This template allows you to create a new Azure NetApp Files resource with a single Capacity pool and single volume configured with SMB protocol.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Same location of resource group for all resources
netappAccountName Name for the Account. The account name must be unique within the subscription
adUsername The value of Active Directory username
adPassword The value of Active Directory password
smbServerName SMB server name
netAppPoolName Name for the capacity pool. The capacity pool name must be unique for each NetApp account.
poolSizeBytes Size of the capacity pool. The minimum size is 4 TiB.
netAppVolumeName Name for the Volume. A volume name must be unique within each capacity pool. It must be at aleast three characters long and you can use any alphanumeric characters.
volSizeBytes Amount of logical storage that is allocated to the volume.
anfSubnetName The name of the subnet where the ANF volume will be created. This subnet will be delegated to Microsoft.NetApp/volumes.
anfSubnetAddressPrefix Subnet address range.
serviceLevel Target performance for the capacity pool. Service level: Ultra, Premium, or Standard.
dnsIpAddress IP Address of the existing AD DNS Controller
domainName Domain name for AD
virtualNetworkSubscriptionId SubscriptionId of the existing virtual network
virtualNetworkResourceGroupName ResourceGroup name of the existing virtual network
virtualNetworkName Name of the existing virtual network

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-smb-volume/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-smb-volume/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Adel Ghabboun