Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

SAP HANA Azure NetApp Files Cross Region Replication storage

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022

This template deploys storage for SAP HANA disaster recovery deployments. Storage is provided using Azure NetApp Files, built on NetApp ONTAP storage OS.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
SAPSystemID SAP system ID (Three characters long alpha-numeric string).
ProximityPlacementGroupName Name of proximity placement group.
ProximityPlacementGroupResourceGroup Resource group name for the proximity placement group
SAPMemoryInGibibytes SAP HANA memory (in GiB max supported 12000 GiB), used to auto compute storage size and throughput.
AdditionalCapacityForSnapshotsPercentageOfRAM Additional memory to store snapshots, must be specified as % of RAM (range 0-200). This is used to auto compute storage size.
SAPHostID SAP HANA Host ID. Host ID 1 indicates Master Host. Shared, Data Backup and Log Backup volumes are only provisioned for Master Host i.e. HostID == 1.
SystemRole The type of replication to use for the storage account. Disaster Recovery (DR) specifies remote scenario.
Prefix All volume names will be prefixed with the given text. The default values for prefix text depends on system role. For DR it will be "DR-".
TagKey If a Tag Key is specified, following TAG key will be added to each volume.
TagValue If a Tag Value is specified, following TAG value will be added to each volume. The value will only be added if Tag Key was specified.
AzureNetappFilesLocation Azure NetApp Files (ANF) Location. If the resource group location is different than ANF location, ANF location needs to be specified.
ANFNetappAccount Name of Azure NetApp Files (ANF) account.
CapacityPool Name of Capacity Pool in Azure NetApp Files (ANF) account. All the volumes are created using this capacity pool.
VirtualNetwork Virtual Network name for the subnet.
DelegatedSubnet Delegated Subnet name.
DataSizeInGibibytes Specify capacity (in GiB). Possible values can be "auto" or integer values (min 100 GiB) representing size.
DataPerformanceInMebibytesPerSecond Specify throughput in MiB/s. Possible values can be "auto" or integer values (min 1 MiB/s) representing throughput.
DataReplicationSchedule Replication Schedule
DataSourceID Enter the full ResourceId of the volume, example: /subscriptions/your-subscription/resourcegroups/your-resource-groupname/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/your-accountname/capacityPools/your-poolname/volumes/the-source-volume-name
LogSizeInGibibytes Specify capacity (in GiB). Possible values can be "auto" or integer values (min 100 GiB) representing size.
LogPerformanceInMebibytesPerSecond Specify throughput in MiB/s. Possible values can be "auto" or integer values (min 1 MiB/s) representing throughput.
SharedSizeInGibibytes Specify capacity (in GiB). Possible values can be "auto", none or integer values (min 100 GiB) representing size. The values are only considered if SAP HANA Host ID is 1, in other cases shared storage is not deployed.
SharedPerformanceInMebibytesPerSecond Specify throughput in MiB/s. Possible values can be "auto" or integer values (min 1 MiB/s) representing throughput.
SharedReplicationSchedule Replication Schedule
SharedSourceID Enter the full ResourceId of the volume, example: /subscriptions/your-subscription/resourcegroups/your-resource-groupname/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/your-accountname/capacityPools/your-poolname/volumes/the-source-volume-name
DataBackupAndLogBackupNFSVersion NFS Protocol version for data backup and log backup volumes. This option is common for the two volumes.
DataBackupSizeInGibibytes Specify capacity (in GiB). Possible values can be "auto", none or integer values (min 100 GiB) representing size. The values are only considered if SAP HANA Host ID is 1, in other cases data backup storage is not deployed.
DataBackupPerformanceInMebibytesPerSecond Specify throughput in MiB/s. Possible values can be "auto" or integer values (min 1 MiB/s) representing throughput.
DataBackupReplicationSchedule Replication Schedule
DataBackupSourceID Enter the full ResourceId of the volume, example: /subscriptions/your-subscription/resourcegroups/your-resource-groupname/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/your-accountname/capacityPools/your-poolname/volumes/the-source-volume-name
LogBackupSizeInGibibytes Specify capacity (in GiB). Possible values can be "auto", none or integer values (min 100 GiB) representing size. The values are only considered if SAP HANA Host ID is 1, in other cases log backup storage is not deployed.
LogBackupPerformanceInMebibytesPerSecond Specify throughput in MiB/s. Possible values can be "auto" or integer values (min 1 MiB/s) representing throughput.
LogBackupReplicationSchedule Replication Schedule
LogBackupSourceID Enter the full ResourceId of the volume, example: /subscriptions/your-subscription/resourcegroups/your-resource-groupname/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/your-accountname/capacityPools/your-poolname/volumes/the-source-volume-name

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-sap-hana/anf-sap-hana-crr-storage/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-sap-hana/anf-sap-hana-crr-storage/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Abhishek Kumar