Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create new ANF resource with NFSV3/NFSv4.1 volume

autor: Adel Ghabboun
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

This template allows you to create a new Azure NetApp Files resource with a single Capacity pool and single volume configured with NFSV3 or NFSv4.1 protocol. They are all deployed together with Azure Virtual Network and Delegated subnet that are required for any volume to be created

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Same Location of resource group for all resources in the same deployment.
netAppAccountName Name for the Account. The account name must be unique within the subscription
netAppPoolName Name for the capacity pool. The capacity pool name must be unique for each NetApp account.
poolSizeBytes Size of the capacity pool. The minimum size is 4 TiB.
netAppVolumeName Name for the NFS Volume. A volume name must be unique within each capacity pool. It must be at aleast three characters long and you can use any alphanumeric characters.
volSizeBytes Amount of logical storage that is allocated to the volume.
virtualNetworkName Name of the Virtual Network (VNet) from which you want to access the volume. The VNet must have a subnet delegated to Azure NetApp Files.
vnetAddressPrefix Virtual Network address range.
allowedClients Root Access to the volume.
subnetName Subnet name that you want to use for the volume. The subnet must be delegated to Azure NetApp Files.
subnetAddressPrefix Subnet address range.
serviceLevel Target performance for the capacity pool. Service level: Ultra, Premium, or Standard.
protocolTypes NFS version (NFSv3 or NFSv4.1) for the volume.
unixReadOnly Read only flag.
unixReadWrite Read/write flag.
snapshotDirectoryVisible Snapshot directory visible flag.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-nfs-volume/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-nfs-volume/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Adel Ghabboun