Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Analysis Services server using a template

autor: Ming Han Teh
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2021

This template creates an Azure Analysis Services server.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
serverName The name of the Azure Analysis Services server to create. Server name must begin with a letter, be lowercase alphanumeric, and between 3 and 63 characters in length. Server name must be unique per region.
location Location of the Azure Analysis Services server. For supported regions, see https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-overview#availability-by-region
skuName The sku name of the Azure Analysis Services server to create. Choose from: B1, B2, D1, S0, S1, S2, S3, S4, S8, S9. Some skus are region specific. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-overview#availability-by-region
capacity The total number of query replica scale-out instances. Scale-out of more than one instance is supported on selected regions only. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-overview#availability-by-region
firewallSettings The inbound firewall rules to define on the server. If not specified, firewall is disabled.
backupBlobContainerUri The SAS URI to a private Azure Blob Storage container with read, write and list permissions. Required only if you intend to use the backup/restore functionality. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-backup

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.analysisservices/analysis-services-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.analysisservices/analysis-services-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure