Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Alsid Syslog/Sentinel proxy

Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This template creates and configures a Syslog server with an onboarded Azure Sentinel Agent for a specified workspace.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmName Hostname of the virtual machine.
vmAdminUserName User name of the administrator account of the virtual machine.
vmAdminPassword Password of the administrator account of the virtual machine
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
workspaceId The ID of the log analytics workspace where you want to forward the logs. To find it, go to your workspace and you will have both the workspace ID and Primary key in the 'Agent management' tab.
primaryKey The key to authenticate to the log analytics workspace where you want to forward the logs. To find it, go to your workspace and you will have both the workspace ID and Primary key in the 'Agent management' tab.
vmUbuntuOSVersion Version of the Ubuntu OS.
vmSize Size of the virtual machine's disk
location Location where resources should be deployed.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/alsid-syslog-proxy/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/alsid-syslog-proxy/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure