Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploy an AKS cluster for Azure ML

autor: Melony QIN
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

This template allows you to deploy an entreprise compliant AKS cluster which can be attached to Azure ML

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
clusterName The name of the Managed Cluster resource.
location The location of the Managed Cluster resource.
osDiskSizeGB Disk size (in GB) to provision for each of the agent pool nodes. This value minimun 30 to 1023. Specifying 100 is the default value required to be attached to Azure ML.
agentCount The number of nodes for the cluster.
podCidr A CIDR notation IP range from which to assign pod IPs when kubenet is used
serviceCidr A CIDR notation IP range from which to assign service cluster IPs.
dnsServiceIP An IP address assigned to the Kubernetes DNS service
dockerBridgeCidr A specific IP address and netmask for the Docker bridge, using standard CIDR notation.
agentVMSize The size of the VM instances
kubernetesVersion Supported Azure Kubernetes version
linuxAdminUsername User name for the Linux Virtual Machines.
sshRSAPublicKey Configure all linux machines with the SSH RSA public key string. Your key should include three parts, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aks-azml-targetcompute/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aks-azml-targetcompute/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure