Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploy a managed Kubernetes Cluster (AKS).

autor: holgerj
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This ARM template demonstrates the deployment of an AKS instance with advanced networking features into an existing virtual network. Additionally, the chosen Service Principal is assigned the Network Contributor role against the subnet that contains the AKS cluster.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
resourceName The name of the Managed Cluster resource.
location The Azure location of the AKS resource.
dnsPrefix Optional DNS prefix to use with hosted Kubernetes API server FQDN.
osDiskSizeGB Disk size (in GB) to provision for each of the agent pool nodes. This value ranges from 0 to 1023. Specifying 0 will apply the default disk size for that agentVMSize.
agentCount The number of agent nodes for the cluster. Production workloads have a recommended minimum of 3.
agentVMSize The size of the Virtual Machine.
existingServicePrincipalObjectId Oject ID against which the Network Contributor roles will be assigned on the subnet
existingServicePrincipalClientId Client ID (used by cloudprovider)
osType The type of operating system.
kubernetesVersion The version of Kubernetes.
enableHttpApplicationRouting boolean flag to turn on and off of http application routing
networkPlugin Network plugin used for building Kubernetes network.
maxPods Maximum number of pods that can run on a node.
enableRBAC Boolean flag to turn on and off of RBAC
builtInRoleType Built-in role to assign
existingVirtualNetworkName Name of an existing VNET that will contain this AKS deployment.
existingVirtualNetworkResourceGroup Name of the existing VNET resource group
existingSubnetName Subnet name that will contain the App Service Environment
serviceCidr A CIDR notation IP range from which to assign service cluster IPs.
dnsServiceIP Containers DNS server IP address.
dockerBridgeCidr A CIDR notation IP for Docker bridge.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aks-advanced-networking/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aks-advanced-networking/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure