Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create an Azure VM with a new AD Forest

autor: Simon Davies
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021

This template creates a new Azure VM, it configures the VM to be an AD DC for a new Forest

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername The name of the administrator account of the new VM and domain
adminPassword The password for the administrator account of the new VM and domain
domainName The FQDN of the Active Directory Domain to be created
dnsPrefix The DNS prefix for the public IP address used by the Load Balancer
vmSize Size of the VM for the controller
_artifactsLocation The location of resources, such as templates and DSC modules, that the template depends on
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation. Leave it blank unless you need to provide your own value.
location Location for all resources.
virtualMachineName Virtual machine name.
virtualNetworkName Virtual network name.
virtualNetworkAddressRange Virtual network address range.
loadBalancerFrontEndIPName Load balancer front end IP address name.
backendAddressPoolName Backend address pool name.
inboundNatRulesName Inbound NAT rules name.
networkInterfaceName Network interface name.
privateIPAddress Private IP address.
subnetName Subnet name.
subnetRange Subnet IP range.
publicIPAddressName Subnet IP range.
availabilitySetName Availability set name.
loadBalancerName Load balancer name.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure