Create an new AD Domain with 2 Domain Controllers

autor: Simon Davies
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-07

This template creates 2 new VMs to be AD DCs for a new Forest and Domain

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
newStorageAccountName The name of the new storage account created to store the VMs disks
storageAccountType The type of the Storage Account created
virtualNetworkName The name of the Virtual Network to Create
virtualNetworkAddressRange The address range of the new VNET in CIDR format
adSubnetName The name of the subnet created in the new VNET
adSubnet The address range of the subnet created in the new VNET
adPDCNicName The name of the NIC attached to the new PDC
adPDCNicIPAddress The IP address of the new AD PDC
adBDCNicName The name of the NIC attached to the new BDC
adBDCNicIPAddress The IP address of the new AD BDC
publicIPAddressName The name of the public IP address used by the Load Balancer
publicIPAddressType The type of the public IP address used by the Load Balancer
adPDCVMName The computer name of the PDC
adBDCVMName The computer name of the BDC
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
adminPassword The password for the Administrator account of the new VM and Domain
adVMSize The size of the VM Created
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
adAvailabilitySetName The name of the availability set that the AD VM is created in
domainName The FQDN of the AD Domain created
dnsPrefix The DNS prefix for the public IP address used by the Load Balancer
pdcRDPPort The public RDP port for the PDC VM
bdcRDPPort The public RDP port for the BDC VM
assetLocation The location of resources such as templates and DSC modules that the script is dependent

Korzystanie z szablonu

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/active-directory-new-domain-ha-2-dc/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure
Wiersz polecenia
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/active-directory-new-domain-ha-2-dc/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure